DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กรดไขมัน
ภาษาอังกฤษ : fatty acid
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอาหารพวกน้ำมันหรือ ไขมัน ถ้ามีพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดจะเรียกว่า กรดไขมันอิ่มตัว �ถ้ามีพันธะคู่หรือพันธะสามระหว่างอะตอมของคาร์บอนจะเรียกว่า กรดไขมันไม่อิ่มตัว

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กรดไฮโดรไซยานิก
กระดาษกรอง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระแสตรง (ดีซี)
กราฟออยเลอร์
กลีเซอไรด์
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
กว้าน
การกร่อน
การค้นพบความรู้ในฐานข้อมูล
การถ่ายทอดอิเล็กตรอน แบบเป็นวัฏจักร
การผสมข้ามต้น, การปฏิสนธิข้าม
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การสุ่มอย่างเป็นระบบ
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การแก้สมการ
กำลังม้า
ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
คลับมอส
ความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัว
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล
คู่ควบความร้อน
จีโนไทป์
ซับสปีชีส์
ดิน
ตัวอสุจิ
ทรงกลม
นิวคลีโอลัส
บีกเกอร์