DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กระดูกกระเบนเหน็บ
ภาษาอังกฤษ : sacrum
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

กระดูกสันหลังส่วนท้ายสุด

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กระบวนการสร้างเซลล์ไข่
กระเพาะปัสสาวะ
กระแสไฟฟ้า
กราฟเชื่อมโยง
กลุ่ม
กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดี่ยว
กล้ามเนื้อเรียบ
การกระจายที่เบ้ทางซ้าย
การควบคุมจำนวนประชากร
การดูดซับ
การทำสารให้บริสุทธิ์
การระเหย
การสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
การอพยพออก
การเปล่งแสง
การแพ้ยา
ขน, ขนสัตว์
ข้อเหวี่ยง
คลื่นฟ้า
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี)
ความเครียดตามยาว
คอร์เทกซ์
ค่าสัมบูรณ์
จุดเยือกแข็ง
ซีฟทิวบ์
ดีวีดีไดร์ฟ
ตัวแปรต้น
ทฤษฎีควอนตัม
นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม