DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กระบวนการหมัก
ภาษาอังกฤษ : fermentation
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

กระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย เป็นต้น) หรือเอนไซม์� เช่น การหมักแป้ง น้ำตาลโดยใช้ยีสต์จะได้เอทานอล

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)