DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : กระบวนการ, กรรมวิธี
ภาษาอังกฤษ : process
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

การกระทำเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันโดยมีการพิจารณาวางแผนกำหนดไว้ล่วงหน้า

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  กระบวนการหมัก
กระเพาะอาหาร
กรานา
กราฟเส้นเชิงเดียว
กลุ่ม
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
กล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์
การกระจายสัมพัทธ์
การควบคุมโดยชีววิธี
การตกตะกอน, น้ำฟ้า
การทำไร้เชื้อ, การทำหมัน
การระเหิด
การสืบพันธุ์
การอพยพเข้า
การเผาไหม้
การแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิส
ขน, ขนสัตว์
ข้าวกล้อง
คลื่นวิทยุ
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (ซีโอดี)
ความเค้น
คอลลอยด์
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จุดแตกหัก
ซีรัม, เซรุ่ม
ดีออกซีคอร์ติโคสเตอโรน
ตัวให้อิเล็กตรอน
ทฤษฎีบทงานและพลังงานจลน์
นิโคตินาไมด์อะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ ฟอสเฟต
ปฏิกิริยาฟิชชัน