DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์
ภาษาอังกฤษ : pasteurization
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การชนแบบยืดหยุ่น
การชุบด้วยไฟฟ้า
การตกแบบเสรี
การถ่ายโอนความร้อน
การทำสารให้บริสุทธิ์
การผสมพิจารณาลักษณะเดียว
การรีไซเคิลทุติยภูมิ
การสังเคราะห์
การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การออกแบบและเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
การแจกแจงความถี่
กำมะถันบีตา
ของเหลว
ข้าวขึ้นน้ำ
คลื่นนิ่ง
ความดันเลือดต่ำ
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความแปรปรวนรวม
คาร์โบไฮเดรต
จาวาแอพเพล็ท
ชิ้นงาน
ซีเลกจิเนลลา
ดีเอสแอล
ตัวแปรต้น
ทริปโตเฟน
นิวเคลียส
บีโอดี
ปริมาตรต่อโมล
พฤติกรรมที่ได้มา