DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้หมวด คือ ...
ผู้หมวด [N] ความหมาย คือ Lieutenant,เรียกนายทหารหรือตำรวจชั้นนายร้อยตรีและโทว่า ผู้หมวด,,,
ตัวอย่าง :: ปีนี้เขาได้เลื่อนยศเป็นผู้หมวด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ปาก)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)