DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาษาราชการ คือ ...
ภาษาราชการ [N] ความหมาย คือ official language,ภาษาที่กำหนดใช้สำหรับความเป็นทางการของประเทศนั้นๆ,,,
ตัวอย่าง :: พม่าประกาศใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)