DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้รับมอบอำนาจ คือ ...
ผู้รับมอบอำนาจ [N] ความหมาย คือ attorney,ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน,,,ผู้มอบอำนาจ
ตัวอย่าง :: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)