DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  end baffle คือ ...
   
  end baffle ความหมาย คือ แท่งคอนกรีตที่ติดกับพื้นตรงปลายสุดด้านท้ายน้ำของอาคารชงประทานทำหน้าที่ลดแรง กระแทกของน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)