DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  end bearing piles คือ ...
   
  end bearing piles ความหมาย คือ เสาเข็มรับน้ำหนักที่ปลาย : เสาเข็มที่ถ่ายน้ำหนักจากฐานรากผ่านน้ำหรือชั้นดินอ่อนไปยังชั้นดินที่มีความแข็งแรงกว่า เช่น ดินทรายดินดาน หรือชั้นหิน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)