DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  ground water flow คือ ...
   
  ground water flow ความหมาย คือ การไหลของน้ำใต้ดิน :1. การไหลของน้ำภายในชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer) หรือในธารน้ำใต้ดิน2. ปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งได้มาจากน้ำใต้ดิน อาจเป็นในลักษณะของน้ำพุธรรมชาติ หรือการไหลซึมผ่านชั้นดินที่ไม่อิ่มตัว (seepage)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)