DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Escape key is ...
   
  Escape key ความหมาย คือ แป้นคี ซึ่งอยู่มุมซ้ายสุดของแป้นพิมพ์ IBM และ IBM clone มีคำว่า "Esc" สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้หลายหน้าที่ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมปฏิบัติการที่ใช้ โปรแกรมปฏิบัติการส่วนใหญ่ ใช้แป้นนี้ในการออกจากโปรแกรมเพื่อกลับสู่คำสั่งเดิม หรือเปลี่ยนวิธีการทำงาน (mode)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)