DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  database management system is ...
   
  database management system ความหมาย คือ มักใช้อักษรย่อว่า DBMS ซอฟแวร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เตรียมข้อมูลให้พร้อมและเก็บรักษาไว้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ หรือเรียกออกมาจากฐานข้อมูล เป็นต้น DBMS เป็นตัวประสาน (inteface) ระหว่างโปรแกรม ผู้ใช้ และข้อมูลในฐานข้อมูล
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)