DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  information retrieval is ...
   
  information retrieval ความหมาย คือ กระบวนการค้นหา รวบรวม และนำข้อมูลที่เก็บไว้ออกมาแสดงให้ปรากฎ โดยวิธีการทางอีเล็กทรอนิก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)