DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  pica is ...
   
  pica ความหมาย คือ ไพก้า เป็นหน่วยวัดขนาดของตัวพิมพ์ มีหลายความหมาย เช่น เมื่อใช้กับพิมพ์ดีด ไพก้า หมายถึง ความกว้างคงที่ของตัวอักษรจำนวน 10 ตัว สามารถบรรจุไปในระยะความยาว 1 นิ้วได้พอดี หรือหมายถึงจำนวนของตัวอักษรต่อนิ้ว; ทางการถ่ายรูป ไพก้า หมายถึงหน่วยของการวัดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12 พอยน์ หรือประมาณ 1/6 นิ้ว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)