DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ฮินดู คือ ...
ฮินดู [N] ความหมาย คือ Hinduism,,,ศาสนาฮินดู,
ตัวอย่าง :: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)