DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ทรงเกียรติ คือ ...
ผู้ทรงเกียรติ [N] ความหมาย คือ an honor person,,,ผู้มีเกียรติ,
ตัวอย่าง :: ผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านนี้ มีส่วนในการกำหนดยุคสมัยของประวัติศาสตร์ผู้คนทั่วโลก
มีหน่วยเป็น :: คน, ท่าน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)