DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พื้นถิ่น คือ ...
พื้นถิ่น [N] ความหมาย คือ local area,ในแต่ละท้องถิ่น,,ท้องถิ่น,
ตัวอย่าง :: ผู้เข้าประกวดบ้านไทยร่วมสมัย จะต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)