DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มอบอำนาจ คือ ...
มอบอำนาจ [V] ความหมาย คือ authorize,,,ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์,รับมอบอำนาจ
ตัวอย่าง :: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)