DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มิ่งขวัญ คือ ...
มิ่งขวัญ [N] ความหมาย คือ idol,สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ,,,
ตัวอย่าง :: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)