DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มุ่งเน้น คือ ...
มุ่งเน้น [V] ความหมาย คือ emphasize,ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษ,,เน้น,มองข้าม
ตัวอย่าง :: วิธีการสอนแบบนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าเป็นผู้ฟัง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)