DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความพึงพอใจ คือ ...
ความพึงพอใจ [N] ความหมาย คือ contentment,ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ,,ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา,ความเกลียด
ตัวอย่าง :: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)