DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คุณภาพชีวิต คือ ...
คุณภาพชีวิต [N] ความหมาย คือ quality of life,ลักษณะของการดำรงชีวิต, การใช้ชีวิต,,,
ตัวอย่าง :: รัฐพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการจัดทำบัตรประกันสังคม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)