DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จัดลำดับ คือ ...
จัดลำดับ [V] ความหมาย คือ rearrange,นำสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันมาจัดเรียงกัน, จัดเรียงถัดกันไปตามลักษณะ,,ลำดับ,
ตัวอย่าง :: เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)