DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ชนชั้นนำ คือ ...
ชนชั้นนำ [N] ความหมาย คือ high society,กลุ่มคนที่มีสถานะเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม,,,ชนชั้นล่าง
ตัวอย่าง :: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักได้แก่ ชนชั้นนำ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)