DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จัดจ้าง คือ ...
จัดจ้าง [V] ความหมาย คือ employ,จ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน (ใช้อย่างเป็นทางการ),,จ้าง,
ตัวอย่าง :: นักศึกษาภาคพิเศษจำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในอัตราสูงกว่าภาคปกติ เพราะมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)