DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คีย์บอร์ด คือ ...
คีย์บอร์ด [N] ความหมาย คือ keyboard,แป้นพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ตัวอักษรของเครื่องคอมพิวเตอร์,,,
ตัวอย่าง :: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังมิให้คีย์บอร์ดโดนน้ำ เพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)