DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา คือ ...
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา [N] ความหมาย คือ controlee,ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน,,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ผู้บังคับบัญชา
ตัวอย่าง :: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)