DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สัมภาระ คือ ...
สัมภาระ [N] ความหมาย คือ luggage,สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ,,,
ตัวอย่าง :: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (บาลี/สันสกฤต)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)