DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หนังสือรับรอง คือ ...
หนังสือรับรอง [N] ความหมาย คือ certificate,,,ใบรับรอง,
ตัวอย่าง :: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
มีหน่วยเป็น :: เล่ม, ใบ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)