DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อุตสาหกรรม คือ ...
อุตสาหกรรม [N] ความหมาย คือ industry,กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ,,,
ตัวอย่าง :: ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายที่สามารถนำมาเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกประเภทได้ โดยเฉพาะอาหารกับยา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)