DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กลุ่มอาชีพ คือ ...
กลุ่มอาชีพ [N] ความหมาย คือ occupational class,,,,
ตัวอย่าง :: สังคมใหญ่ก็จะมีสังคมย่อยๆ อีกมากมาย เช่น สังคมของกลุ่มอาชีพเดียวกัน สังคมชาวพุทธ สังคมของผู้หญิง เป็นต้น
มีหน่วยเป็น :: กลุ่ม
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)