DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความอ่อนแอ คือ ...
ความอ่อนแอ [N] ความหมาย คือ weakness,ไม่เข้มแข็ง,,,ความเข้มแข็ง
ตัวอย่าง :: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)