DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ดอก ของ ...
   
  ดอก ความหมาย คือ ส่วนของแกนลำต้นที่ยื่นออกไปทำหน้าที่สร้างอวัยวะสืบพันธุ์ ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ อาจเกิดที่ปลายยอดของลำต้น หรือกิ่ง หรือเกิดที่ซอกใบ ดอกประกอบด้วย 4 ส่วน เรียงเป็นวงอยู่บนฐานดอก (receptacle) ซึ่งอยู่ที่ปลายก้านดอก(peduncle) วงนอกสุดคือ ?วงกลีบเลี้ยง (calyx)? ประกอบด้วย ?กลีบเลี้ยง (sepal)? ถัดเข้าไปเป็น ?วงกลีบดอก (corolla)? ประกอบด้วย ?กลีบดอก (petal)? จากนั้นเป็น ?วงเกสรเพศผู้ (androecium)? ประกอบด้วย ?เกสรเพศผู้ (stamen)? และชั้นในสุดเป็น ?วงเกสรเพศเมีย (gynoecium)? ประกอบด้วย ?เกสรเพศเมีย (pistil)?ดอกที่มีครบทั้ง 4 วงนี้เรียกว่า ?ดอกสมบูรณ์ (complete flower)? ดอกที่ขาดวงใดวงหนึ่งไปเรียกว่า ?ดอกไม่สมบูรณ์ (incomplete flower)? ส่วนดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียในดอกเดียวกัน เรียกว่า ?ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flowerหรือ hermaphrodite)? ดอกที่ขาดเพศหนึ่งเพศใดไป เรียกว่า ?ดอกเพศเดียว (unisexual) ซึ่งอาจจะเป็น ?ดอกเพศผู้ (staminate flower)? คือดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้ หรือ ?ดอกเพศเมีย (pistillate flower)? คือดอกที่มีแต่เกสรเพศเมีย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)