DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Pause key is ...
   
  Pause key ความหมาย คือ แป้นคีแป้นหนึ่ง ในแป้นพิมพ์ IBM และ IBM clone ใช้หยุดการทำงานชั่วคราวของโปรแกรมหรือคำสั่ง เช่น ใช้หยุดการเลื่อนหน้าจอเพื่อให้สามารถอ่านข้อความในหน้าใดได้ทันเป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)