DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  path is ...
   
  path ความหมาย คือ เส้นทางจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง ในทางการสื่อสาร path เป็นการต่อเชื่อมโยงระหว่าง node สองแห่ง; ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของเอกสาร path ได้แก่เส้นทางที่ผ่านแหล่งรวมของสารสนเทศ เช่น ในฐานข้อมูล ในโปรแกรม หรือในที่เก็บแฟ้มข้อมูลบนแผ่นดิสก์ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)