DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  ergonomics is ...
   
  ergonomics ความหมาย คือ วิชาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและด้านการทำหน้าที่ วัตถุประสงค์ของวิชานี้ ก็คือต้องการให้มนุษย์ที่ทำหน้าที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมด้วยความสะดวกสบาย ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)