DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  index hole is ...
   
  index hole ความหมาย คือ ได้แก่ช่องกลมเล็กๆ อยู่ใกล้กับช่องกลางซึ่งมี ขนาดใหญ่กว่าของแผ่นฟลอบปี้ดิสก์ขนาด 5.25 นิ้ว ช่องดรรชนี (index hole) ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่าน หรือบันทึกข้อมูล ได้ถูกต้องตามการหมุนของแผ่นดิสก์นั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)