DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ : natural selection
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้� ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมยิ่งขึ้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  การฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์
การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
การดูดกลืน
การถ่ายทอดความคิด
การทดและส่งน้ำ
การปลูกพืชหมุนเวียน
การระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์
การสะท้อน
การสื่อสารข้อมูล
การอพยพออก
การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต
การ์ดแสดงผล
ขยะย่อยสลาย
ข้อเท็จจริง
คลื่นดิน
ความดันบรรยากาศ
ความร้อนของการเกิดสารละลาย
ความเร่งโน้มถ่วง
คาร์บอกซีฮีโมโกลบิน
จลนศาสตร์
ชอล์ก
ซีร์โรสเตรตัส
ดีวีดีไดร์ฟ
ตัวแบ่งศักย์
ทรัพยากรธรรมชาติ
นิวคลีไอ
บิตพาริตี
ปริมาณวิเคราะห์
พจน์ (ของลำดับ)