DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คริสตจักร คือ ...
คริสตจักร [N] ความหมาย คือ Christendom,โบสถ์หรือที่ประชุมบูชาของคริสต์ศาสนิกชนฝ่ายโปรเตสแตนต์,,,
ตัวอย่าง :: คริสตจักรความหวังของชาวไทยเป็นคริสตจักรที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)