DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สวนกระแส คือ ...
สวนกระแส [ADJ] ความหมาย คือ adverse,กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน,,สวนทาง,ตามกระแส
ตัวอย่าง :: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)