DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ทรงคุณค่า คือ ...
ทรงคุณค่า [V] ความหมาย คือ be valuable,มีคุณค่า,,,
ตัวอย่าง :: พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้างานศิลปกรรมและวัฒนธรรม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)