DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เศรษฐกิจฟองสบู่ คือ ...
เศรษฐกิจฟองสบู่ [N] ความหมาย คือ bubble economy,เศรษฐกิจที่ขยายตัวเกินสมควร,,,
ตัวอย่าง :: เศรษฐกิจฟองสบู่ของโลกการเก็งกำไรใหญ่โตกว่าพื้นฐานจริงทางเศรษฐกิจ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)