DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  งบการเงิน คือ ...
งบการเงิน [N] ความหมาย คือ financial budget,ฐานะทางการเงิน,,,
ตัวอย่าง :: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)