DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ถือตน คือ ...
ถือตน [V] ความหมาย คือ hold oneself to be,คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร,,,
ตัวอย่าง :: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)