DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาคี คือ ...
ภาคี [N] ความหมาย คือ member,ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย,,กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก,
ตัวอย่าง :: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)