DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาษาประจำชาติ คือ ...
ภาษาประจำชาติ [N] ความหมาย คือ national language,ภาษาที่คนในชาติใดชาติหนึ่งใช้สื่อสารกันในประเทศ,,,
ตัวอย่าง :: คนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจในการที่ประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมาถึง 700 ปี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)