DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ศาลยุติธรรม คือ ...
ศาลยุติธรรม [N] ความหมาย คือ Court of Justice,องค์การฝ่ายตุลาการที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม,,,
ตัวอย่าง :: เจ้าพนักงานจะจับกุมพระมหากษัตริย์มิได้ เพราะศาลยุติธรรมจะไม่รับฟ้อง
มีหน่วยเป็น :: ศาล
เพิ่มเติม :: (กฎหมาย)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)