DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สไลด์ คือ ...
สไลด์ [N] ความหมาย คือ slide,แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีการกลับสีบนแผ่นฟิล์มอย่างฟิล์มธรรมดา,,แผ่นใส, ภาพสไลด์,
ตัวอย่าง :: ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ครูควรใช้สื่อการสอนหลายรูปแบบ เพื่อให้การเรียนน่าสนใจ เช่น สไลด์ หรือภาพเหตุการณ์ที่สำคัญๆ
มีหน่วยเป็น :: แผ่น, ภาพ
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)