DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หยั่งราก คือ ...
หยั่งราก [V] ความหมาย คือ root,ฝังรากลึก,,,
ตัวอย่าง :: ฝั่งไทยและฝั่งลาวเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้หยั่งรากลงในจิตใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาช้านาน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)